ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden - offerte ijkpunt

 Artikel 1 - Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud (prijs, aantal, leveringstermijn, leveringsvoorwaarden, enz.) en zijn zonder verplichting vanwege Ijkpunt. Opdrachten die niet in de offerte gespecifieerd zijn, zullen door Ijkpunt worden aangerekend als bijkomende en dus supplementaire werken.

Artikel 2 - Alle ontwerpen, documenten, schetsen, tekeningen en stalen blijven eigendom van Ijkpunt en zijn beschermd door de intellectuele rechten. Indien de ontwerpen echter door de klant worden aangeleverd, blijven deze intellectuele eigendom volgens de geldende wetgeving bij de klant. De klant garandeert over de nodige intellectuele rechten te beschikken met betrekking tot de inhoud die hij/zij aanlevert aan Ijkpunt en laat Ijkpunt toe om deze te gebruiken en te bewerken.

Artikel 3 - Bij overhandiging aan de klant mogen offertes niet misbruikt worden, noch doorgegeven worden, noch door de klant noch door derden.

Artikel 4 - Op het eerste verzoek moeten de bovenvermelde ontwerpen, documenten, schetsen, tekeningen en stalen worden teruggegeven.

Artikel 5 - Na plaatsing of levering van de goederen gaat het risico over op de klant.

Artikel 6 - Een offerte blijft 30 dagen geldig.

Artikel 7 - Elke overeenkomst met Ijkpunt wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten.


Algemene voorwaarden - factuur ijkpunt

Artikel 1 - De factuur dient betaald te worden binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum met vermelding van factuurnummer en de naam van de klant. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 % van het factuurbedrag, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Artikel 2 - Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3 - In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de week na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden en binnen een termijn van 2 maanden na in ontvangstname van de goederen. Is de eerder aangehaalde wet wel van toepassing, dan moet de klant Ijkpunt op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Artikel 4 - Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is hij aan Ijkpunt een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling.

Artikel 5 - Ijkpunt BV kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een project technisch niet haalbaar blijkt te zijn of de realisatie door overmacht vertraging oploopt of niet kan doorgaan. Ijkpunt BV kan dan ook beslissen om op elk moment een project stop te zetten. Een schadevergoeding ten opzichte van de klant is hier nooit van toepassing.

Artikel 6 - Alle ontwerpen, documenten, schetsen, tekeningen en stalen blijven eigendom van Ijkpunt BV en zijn beschermd door de intellectuele rechten. Indien de ontwerpen echter door de klant worden aangeleverd, blijven deze intellectuele eigendommen volgens de geldende wetgeving bij de klant.

Artikel 7 - Afgeleverde werken kunnen gebruikt worden als online en offline promotiemateriaal tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 - Elke overeenkomst met Ijkpunt wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen Antwerpen (voor wat het vredegerecht betreft het 1ste kanton) en Brussel (voor wat het vredegerecht betreft het 4de kanton) zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten.


Algemene voorwaarden - uitvoering Ijkpunt

Artikel 1 - Ijkpunt zal elke opdracht uitvoeren naar beste inzicht en vermogen. De opdracht is een inspanningsverbintenis en geeft geen garantie op het bereiken van een bepaald resultaat.

Artikel 2 - De klant blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor de aanlevering en inhoud van zijn bestanden. Ijkpunt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een teleurstellend resultaat als gevolg van niet juist aangeleverde bestanden.

Artikel 3 - Materialen die door de klant worden aangeleverd, worden door ons zo goed mogelijk behandeld, maar we zijn niet aansprakelijk voor schade aan dit materiaal. Ijkpunt kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor mindere kwalitatieve resultaten als gevolg van aangeleverd materiaal door de klant.


Algemene voorwaarden - privacy ijkpunt

Persoonsgegevens, aangeleverde bestanden.

De bescherming van uw persoonsgegevens is van groot belang voor Ijkpunt BV.
Persoonsgegevens en digitaal aangeleverde bestanden van klanten, bezoekers en leveranciers worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Het gebruik van deze gegevens is beperkt tot het opslagen van de gegevens om de dienstverlening tot stand te brengen. Indien deze gegevens in de toekomst gebruikt worden om u op de hoogte te houden over interessante aanbiedingen, zal dit altijd met een opt-out mogelijkheid zijn. Onze klantgegevens zullen we niet doorgeven aan partners zonder hier duidelijk over te communiceren. Tenslotte kunnen foto's van uitgewerkte laserwerken of andere producten ook voor ons portfolio gebruikt worden, tenzij anders aangegeven in onderlinge communicatie. De infrastructuur en programma's voor het administreren van persoonsgegevens zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen informatie over cliënten kunnen krijgen.

Cookies

Onze website ijkpunt.be maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker en beter te maken. Als in de browser het gebruik van cookies is uitgezet, zijn nog steeds de meeste onderdelen van de website te bezoeken.

Google analytics

Ijkpunt.be maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Vragen over ons privacy beleid?

Indien er vragen zijn over het privacy-beleid van ijkpunt.be, dan kunnen deze worden gericht aan hello@ijkpunt.be. Alsook heeft iedereen ten allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen.

Ijkpunt.be behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement.